en | et

Klubist

Otsi

Mittetulundusühingu Motoklubi Freedom Feelers

PÕHIKIRI

 

1.      ÜLDSÄTTED

1.1.   Mittetulundusühingu Motoklubi Freedom Feelers, edaspidi motoklubi, on eraõiguslik, liikmete vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon;

1.2.   Motoklubi ühendab mootorratastel, mopeedidel, ATV-del või quadraceritel liiklejaid, aga ka mootorratturluse head tava austavaid inimesi ning organisatsioone;

1.3.   Motoklubi ametlik nimetus on “Mittetulundusühing Motoklubi Freedom Feelers”, lühendina “MCFF”;

1.4.   Motoklubi on oma sümboolika, varad, struktuur ja sisekord;

1.5.   Motoklubi asukoht on Pargi 27 Jõhvi 41537;

1.6.   Motoklubi on asutatud 17. jaanuaril 2006. aastal ja tegutsemisaeg hakkab kehtima registrisse kandmise kuupäevast.

2.      EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1.   Mootorratturlusest huvitatud inimeste koondamine ja ühendamine;

2.2.   Mootorratturluse propageerimine;

2.3.   Mootorratturlusega seotud seltskondlikku ja ühiskondliku tegevuse arendamine;

2.4.   Mootorratastega seotud meelelahutuse ning vaba aja veetmise ürituste ja kokkutulekute korraldamine;

2.5.   Motospordivõistluste korraldamine;

2.6.   Motospordi arendamine ja motosportlaste treenimine, koolitamine ning toetamine;

2.7.   Koostöö samalaadsete klubide, seltside, liitudega, kohalike omavalitsustega, teiste organisatsioonidega, firmade ja üksikisikutega kodu- ja välismaal;

2.8.   Eesmärkide täitmiseks motoklubi:

2.8.1.     Koondab ja ühendab mootorratturlusest huvitatud inimesi;

2.8.2.     Propageerib mootorratturlust, kaasab motoklubisse huvitatuid noori ja toetajaid;

2.8.3.     Arendab seltskondlikku tegevust motoklubi raames ja väljaspool motoklubi oma tegevuse toetamiseks;

2.8.4.     Annab välja trükiseid ja interaktiivseid väljaandeid motoklubi tegevuse eesmärkide tutvustamiseks ja saavutamiseks;

2.8.5.     Korraldab meelelahutuse ja vaba aja veetmise üritusi ning kokkutulekuid;

2.8.6.     Arendab koostööd samalaadsete klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega kodu- ja välismaal, motoklubi tegevuse edendamiseks ja traditsioonide säilitamiseks;

2.8.7.     Loob vastavalt võimalustele soodustingimusi motoklubi Liikmetele motoklubi vara kasutamisel;

2.8.8.     Viib oma tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid motoklubi kasutuses ja omanduses oleva varaga;

2.8.9.     Sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.

3.      SÜMBOOLIKA

3.1.   Motoklubi sümboolika on Üldkoosoleku poolt heakskiidetud motoklubi ametlik embleem;

3.2.   Motoklubi sümboolika kasutamise korra määrab Üldkoosolek.

4.      VAHENDID JA VARA

4.1.   Motoklubi vahendid ja vara moodustuvad:

4.1.1.     sisseastumis- ja liikmemaksudest;

4.1.2.     füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

4.1.3.     toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;

4.1.4.     riiklikest toetustest või toetustest spordiliitudelt;

4.1.5.     motoklubi Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, intressituludest ja muudest laekumistest;

4.2.   Motoklubi lõpetamisel käitutakse motoklubi varaga vastavalt punktile 9.4.

5.      LIIKMESKOND

5.1.   Motoklubi liikmeteks võivad olla vähemalt 16-aastased füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt motoklubi tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu;

5.2.   Motoklubi noorliikmeteks võivad olla motoklubi tegevuses osaleda soovivad kuni 16- aastased füüsilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja ja osalevad aktiivselt motoklubi tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu. Alla 16-aastastele motoklubi liikmetele ei laiene põhikirja punktis 5.9.3 sätestatud õigused ja punktis 5.10.2 sätestatud kohustused. Motoklubi noorliikmeks astumisel tuleb esitada lapsevanema või seadusliku hooldaja vabas vormis kirjalik nõusolek;

5.3.   Motoklubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa motoklubi eesmärkide elluviimisele, osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt motoklubi tegevuses ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu;

5.4.    Motoklubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta Juhatus teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab motoklubi üldkoosolek. Motoklubi noorliikmetele võidakse kehtestada madalam liikmemaks. Motoklubi juriidilisest isikust liikmetele võidakse kehtestada erinev liikmemaks. Kui motoklubi Juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse motoklubi Üldkoosolekul;

5.5.   Liikmelisust motoklubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme likvideerumise korral tema liikmelisus motoklubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus motoklubis;

5.6.   Motoklubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel motoklubist välja astuda. Juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast;

5.7.   Liikme võib motoklubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida motoklubi põhikirja sätteid või on motoklubi moraalselt või materiaalselt oluliselt kahjustanud või jätab süstemaatiliselt täitmata motoklubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte. Motoklubist välja arvatud liikmele tuleb tema motoklubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada 7 kalendripäeva jooksul. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist Üldkoosoleku poolt. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata.

5.8.   Motoklubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel oma liikmelisus peatada. Juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse ühe kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Isikule, kelle liikmelisus motoklubis on peatatud, ei laiene motoklubi liikme õigused ja kohustused, välja arvatud põhikirja punktides 5.9.1, 5.10.1 ja 5.10.5 näidatud osas;

5.9.   Motoklubi liikmetel on õigus:

5.9.1.     osaleda motoklubi kõigil üritustel ning tegevustes;

5.9.2.     kasutada motoklubi soodustusi vastavalt motoklubis kehtestatud korrale;

5.9.3.     osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud motoklubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada motoklubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

5.9.4.     esitada arupärimisi ja ettepanekuid motoklubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada motoklubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

5.9.5.     kasutada vastavalt kehtestatud korrale motoklubi sümboolikat ja eeliskorras motoklubi vara;

5.9.6.     motoklubist välja astuda.

5.10.                   Motoklubi liikmed on kohustatud:

5.10.1. järgima motoklubi põhikirja ning valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;

5.10.2. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

5.10.3. tasuma õigeaegselt liikmemakse;

5.10.4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult motoklubi vara;

5.10.5. hoidma ja kaitsma motoklubi head nime, seisma motoklubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

5.11.                   Teisi kohustusi liikmetele saavad kehtestada motoklubi Üldkoosolek ja motoklubi Juhatus nende liikmete nõusolekul.

6.      STRUKTUUR JA JUHTIMINE

6.1.   Motoklubi tegevust juhib motoklubi kõrgeim organ - Üldkoosolek, Üldkoosolekute vaheajal Juhatus;

6.2.   Üldkoosoleku kutsub kokku Juhatus vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas;

6.3.   Kui Juhatus ei kutsu Üldkoosolekut mingitel asjaoludel kokku, on vähemalt 1/10 motoklubi liikmetel õigus oma initsiatiivil Üldkoosolek kokku kutsuda;

6.4.   Üldkoosoleku kokkukutsumisest peavad Liikmed saama teate vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Kutsel peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord;

6.5.   Üldkoosolekul on igal Liikmel üks hääl. Liige võib oma hääle üle anda teisele Liikmele lihtkirjaliku volituse alusel;

6.6.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üle poole motoklubi Liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustavaks Juhatuse esimehe hääl;

6.7.   Kui Üldkoosolek ei ole punktis 6.6. sätestatu kohaselt otsustusvõimeline, siis kutsub Juhatus hiljemalt tunni aja jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata Üldkoosolekul osalenud Liikmete arvust;

6.8.   Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud või esindatud Liikmetest;

6.9.   Motoklubi Juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest;

6.10.                   Üldkoosolekuid ja juhatuse koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;

6.11.                   Motoklubi Üldkoosoleku pädevuses on:

6.11.1. Põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;

6.11.2. Motoklubi eesmärkide muutmine ja täiendamine;

6.11.3. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;

6.11.4. Liikmemaksu suuruse kehtestamine ja muutmine;

6.11.5. Motoklubi reorganiseerimine ja likvideerimine;

6.11.6. Motoklubi aastaaruande ja revisjoniaruande kinnitamine;

6.11.7. Juhatuse esimehe pädevuse määramine.

6.12.                   Motoklubi Juhatuses on kolm liiget, kelle hulgast valib Juhatus endale esimehe;

6.13.                   Juhatuse liikmed valib Üldkoosolek ametisse viieks aastaks;

6.14.                   Juhatuse pädevuses on:

6.14.1. Üldkoosolekute otsuste täitmise korraldamine ja motoklubi tegevuse juhtimine Üldkoosolekute vaheajal vastavalt põhikirjale ja Üldkoosolekute otsustele;

6.14.2. Motoklubi asjaajamise sisseseadmine;

6.14.3. Üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra määramine;

6.14.4. Üldkoosoleku kokkukutsumine;

6.14.5. Üldkoosolekule kinnitamiseks aastaaruande esitamine;

6.14.6. Põhikirjas ettenähtud juhtudel Liikmete vastuvõtmise ning väljaastumise üle otsustamine;

6.14.7. Liikmete arvestuse ning liikmemaksude kogumise ja arvestuse korraldamine;

6.14.8. Motoklubi raamatupidamise korraldamine;

6.14.9. Muude toimingute korraldamine, mis tulenevad põhikirjast, Üldkoosoleku otsustest ja motoklubi tegevusest.

6.15.                   Juhatuse esimees sõlmib vajadusel töölepinguid, kirjutab alla volikirjadele ja käsutab motoklubi vara ja vahendeid vastavalt oma pädevusele.

6.16.                   Motoklubi Juhatusel on õigus moodustada ja likvideerida ajutisi või alalisi töörühmi;

6.17.                   Finantsoperatsioone teostab Juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige, juhatuse esimehe äraolekul aseesimees;

6.18.                   Motoklubi asjaajamise ja finantsmajandusliku tegevuse ning Juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamiseks valib Üldkoosolek kolmeliikmelise revisjoni komisjoni, kes juhindub oma töös motoklubi põhikirjast;

6.19.                   Revisjoni komisjon esitab revideerimisaruande ja sellest tulenevad ettepanekud üldkoosolekule.

7.      MAJANDUSLIK TEGEVUS

7.1.   Motoklubil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks hallata, kasutada ja käsutada motoklubi vara;

7.2.   Motoklubi vahendeid kasutatakse:

7.2.1.     Organisatoorse ja majandusliku tegevuse korraldamiseks;

7.2.2.     Töötasudeks;

7.2.3.     Lähetusteks;

7.2.4.     Motovõistluste korraldamiseks;

7.2.5.     Treening- ja võistlusvarustuse soetamiseks;

7.2.6.     Inventari soetamiseks;

7.2.7.     Auhindade, preemiate ja stipendiumide väljaandmiseks;

7.2.8.     Konkursside ja ürituste korraldamiseks;

7.2.9.     Väljaannete trükkimiseks;

7.2.10. Koolituste läbiviimiseks;

7.2.11. Rahvusvaheliste kontaktide arendamiseks;

7.2.12. Muudeks motoklubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega seotud kulutusteks.

8.      LÕPETAMINE

8.1.   Motoklubi tegevus lõpetatakse:

8.1.1.     Üldkoosoleku otsuse alusel, kui motoklubi tegevuse lõpetamine on lülitatud Üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on motoklubi liikmetele ettenähtud korras teatatud, Üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 motoklubi liikmetest ja selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

8.1.2.     Pankrotiavalduse alusel, mille esitab Juhatus, kui selgub, et motoklubil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad Juhatuse liikmed motoklubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

8.1.3.     Motoklubi Liikmete arvu vähenemisel alla kolme;

8.1.4.     Üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud Juhatuse ja Revisjonikomisjoni liikmeid;

8.1.5.     Sundlõpetamise korras kohtuotsusega seaduses ettenähtud juhtudel.

8.2.   Motoklubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on Juhatuse liikmed, kui Üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerija peab olema teovõimeline füüsiline isik, kelle elukoht on Eestis. Likvideerijatel on motoklubi Juhatuse liikmete õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga. Likvideerijatel on õigus esindada motoklubi ainult ühiselt;

8.3.   Likvideerijad lõpetavad motoklubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või riigile või kohalikule omavalitsusüksusele. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud motoklubi likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate likvideerimismenetlusest üleriigilise levikuga ajalehes ja Riigi Teataja Lisas. Teadaolevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded ühe kuu jooksul viimase teate avaldamisest. Kui likvideeritava motoklubi varadest ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse;

8.4.   Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isikute vahel. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamisest. Kui vara ei saa jaotada, läheb vara üle riigile;

8.5.   Motoklubi lõppemisel kustutatakse motoklubi registrist motoklubi (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui motoklubi likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal õigus motoklubi registrist kustutada. Likvideerijad annavad motoklubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse põhjal. Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud motoklubi vara enne võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud kahju eest solidaarselt.

9.      ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

9.1.   Motoklubi (ühendatav motoklubi) võib ühineda teise motoklubiga (ühendav motoklubi) üldkoosoleku otsuse alusel, kui motoklubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on motoklubi liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 motoklubi liikmetest ja selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühendatav motoklubi loetakse lõppenuks. Motoklubi võib ühineda teise motoklubiga (teiste motoklubidega) ka selliselt, et asutavad uue motoklubi. Ühinevad motoklubid loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Motoklubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva motoklubiga (motoklubidega);

9.2.   Motoklubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui motoklubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on motoklubi liikmetele ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 motoklubi liikmetest ja selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Jaotumisel annab jagunev motoklubi oma vara üle omandavatele motoklubidele. Jaotumisel loetakse jagunev motoklubi lõppenuks. Eraldumisel annab jagunev motoklubi osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale motoklubile. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. motoklubi saab jaguneda ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks motoklubideks ning osaleda ainult mittetulundusühinguna tegutseva motoklubi jagunemisel;

 

Motoklubi põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul Jõhvis, 29.03.2012. a.